دختری از سرزمین سنگ...

تقدیم به دختر 7 ساله ی فلسطینی که پس از بمباران، تمام خانواده اش را زیر آوار خانه اش از دست داد اما خودش زنده ماند...

الا ای مردمانِ سرزمین باد

منم من دختری از سرزمین سنگ

نمی دانم صدایم می زسد یا نه...؟

ازین فرسنگ ها فزسنگ

بخوابید ای سبک مغزانِ سنگین تن

میان تخت های سردتان آرام

که من اینجا

میانِ گرمیِِ خروارها آوار

بیدارم!

بمیرید ای سیابختانِ زوشن پوش

درون رخت های نرمتان خاموش

که من زنده،

میان سختیِ خروارها آوار

بیدارم...

/ 6 نظر / 3 بازدید
سی سیب

خدا لعنت کند اسرائیل را .

حاجی

فضای اخوان حاکم بود. گاهی با سردی زمستان!! بیشتر با سنگستان هم نوا بود امید آنکه روزی توانیماین سرطان اجتماعی را ریشه کن و زمین را درمان کنیم

حضرت

بر باعث و بانیش لعنت

ابراهیمی ارموی

سلام علی شناختی یا نه؟ بابا منم هم حجره ایت

حاجی

کشتی خودتو!!!!!!!! نمیخای صفحتو به روز کنی؟