قانون

«قانون»

تو قانــونی هــمان قانــونِ از مــی تــا به نــی جــاری

چه جامی در چه کف دیدی که جانت را به کف داری؟

تــمام ســنگها هــم ســجده بر پیــشانــی ات بــردند

امــان از کــبر ابــلیســی پــس از یـک عــمر دیــنداری

ســـــــــــــر آوردی کــه لاتِ امــتت را ســر بــیــنــدازی

ســـرافرازی کــن ای کــعبه که صــدها قــرن ســرداری

بـــه دســـت مــصلحت اندیش ها کــفرِ تـو ثابت شــد

هـــمان عـــمامه چـــرکین هـــای عــلم آلـــودِ درباری

تـــو را گـــریان فـــراخواندند و حــــالا بر تو می خـندند

عـــجیب آن گـــریه ی مـــیشی و ایــن رفتار کـــفتاری

تـــو قـــانـــونی هـــمان قـــانـــونِ ابـــراهیم در آتـــش

وَ یـــوسف در هـــجوم ســـرکـــشِ آن جـــمع بـــازاری

ســـرت گـــل کـرد بر نـــیزه در آن صـــحرای تــــفتیـــده

گـــلــی کــــز آن بــــهـار آمــــد بـــــهارِ ســـرخ بــیداری

تو از اســلام مـــی خوانی ولی من خـــوب می دانم

تــــو تــــنها آرزویِ هــــر مــــسلمــــان زاده ای آری...

/ 1 نظر / 3 بازدید
هوا خواه ارادت "سید"

عالی بود.عالی. دو بیت آخر واقعا بسیار زیبا. همین.